Condicions Generals de compra

En compliment de l'establert a la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, li informem que totes les compres efectuades al Portal www.bofrost.es estan subjectes a l'establert en les condicions generals de contractació exposades en el present document.

Seguir els passos indicats per formalitzar la compra, expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació que es trobin publicades al Portal en aquest moment, així com de les Condicions Particulars que, si escau, puguin regir l'adquisició.

L'enviament del formulari de compra suposa una via de contractació. Així mateix, el correcte enviament d'aquest formulari produeix plens efectes jurídics respecte a l'eficàcia i validesa dels contractes.

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, Reial decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i quantes disposicions resultin d'aplicació.

bofrost* S.A.U., es reserva el dret a modificar a qualsevol moment les presents condicions generals de contractació.

Mitjançant el Portal www.bofrost.es, bofrost* S.A.U., domiciliada a Avda. Ronda de los Tejares, número 32, escalera E, 1º 1ª (CP 14008) Córdoba i amb C.I.F. A14221188, telèfon de contacte 900 87 87 77 i adreça de correu electrònic servicioalcliente@bofrost.es ofereix la possibilitat als usuaris d'adquirir productes alimentaris ultracongelats.

1.- Capacitat per contractar

Queda prohibida la contractació de serveis i/o adquisició de productes a aquells usuaris que no disposin de capacitat jurídica per contractar de conformitat amb la seva llei nacional.

2.- Objecte

El present Portal ha estat desenvolupat amb les finalitats d'oferir informació sobre productes alimentaris ultracongelats, així com per a la venda i distribució dels mateixos gestionant-se l'adquisició per mitjans electrònics.

3.- Condicions d'Ús

El mer accés al Portal no implica el registre com a usuari, encara que sí és necessari aquest registre complet, a través del formulari habilitat a aquest efecte, en el procés de compra en cas que desitgi adquirir qualsevol dels productes oferts a la web. El procés de compra també podrà dur-se a terme a través del seu registre a la web com a nou client, omplint el formulari corresponent, disposant a qualsevol moment de la informació per vostè facilitada per a la realització de les seves compres. Així mateix, en disposar d'un compte com a client de bofrost* S.A.U. podrà actualitzar la seva informació a qualsevol moment així com consultar les operacions realitzades.

Per accedir com a usuari haurà de disposar de contrasenya, després de registrar les seves dades en el procés de creació d'un compte com a client de bofrost* S.A.U. L'usuari, per tant, iniciarà la seva sessió introduint la seva adreça de correu electrònic així com la contrasenya corresponent, que haurà de ser com a mínim de vuit caràcters, incloent un número i una lletra majúscula.

L'usuari és responsable de la seguretat i confidencialitat de la mateixa a fi d'evitar accessos de tercers no autoritzats. Vostè serà responsable per totes les operacions i transaccions realitzades amb ella. Qualsevol persona que s'identifiqui introduint correctament la seva adreça de correu electrònic i contrasenya serà considerada com a vàlida. No serem responsables de cap operació realitzada com a conseqüència de l'ús indegut del seu nom d'usuari i contrasenya per persona diferent de vostè. Igualment, l'usuari es compromet a realitzar un bon ús del Portal i a no realitzar actes que siguin contraris a la legalitat vigent.

4.- Sistema de compra

Apareixerà en pantalla al costat de la imatge dels productes una referència a les característiques principals dels mateixos i preu amb impostos inclosos.

Les compres realitzades a través del nostre Portal queden limitades al territori de la Península Ibèrica (excepte Portugal), Illes Canàries i Illes Balears, per la qual cosa preguem s'abstinguin de remetre peticions de compra que no compleixin aquests requisits. En cas contrari, la seva sol·licitud no podrà ser atesa.

Un cop acceptat el nostre clausulat legal o política de privadesa, durant tot el procés de compra s'indicaran els passos a seguir. L'usuari únicament ha de seguir les instruccions donades. En aquest procés es determinarà la informació de facturació, informació d'enviament determinant la data de lliurament a un límit màxim de 30 dies naturals des de la data que tingui entrada la seva comanda, disposant l’usuari de l’opció de senyalar dues possibles dates de lliurament (per a determinades comandes) així com la franja horària per a la seva recepció, la forma de pagament, que podrà ser mitjançant qualsevol dels mitjans indicats a continuació, essent, en efectiu o mitjançant targeta de crèdit o dèbit tot abonant l’import en el moment del lliurament del producte, així com la descripció dels productes adquirits.

Acceptades expressament les condicions presents, una vegada finalitzada la compra i prèviament a la confirmació de la comanda, apareixerà un resum de la compra realitzada, existint la possibilitat de modificar a qualsevol moment la informació aportada, que contindrà en qualsevol cas el preu del producte (impostos inclosos), la data de lliurament a un límit màxim de 30 dies naturals des de la data que tingui entrada la seva comanda i les característiques principals dels productes adquirits, seleccionant posteriorment la forma de pagament per vostè escollida, que podrà ser en efectiu o mitjançant targeta de crèdit o dèbit coincidint amb el lliurament del producte. Després de confirmar la seva comanda, en un plaç no superior a 24 hores, rebreu un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb tots els detalls, incloses les presents condicions generals de compra, que us podreu descarregar de nou en un enllaç habilitat per a tal efecte.

L'usuari, per a formalitzar l'adquisició dels productes haurà d'haver-se registrat a la web durant el procés de compra prement sobre l'opció “Nou registre” o a través de la xarxa social que seleccioni l'usuari, acceptant expressament, en qualsevol cas, la política de privacitat de l'entitat. Completat el procés de registre, l'usuari disposarà de la possibilitat d'actualitzar el “Carret de la compra”, afegint o eliminant productes, disposant en tot moment de la descripció de la compra corresponent. Si tot és correcte, una vegada efectuada la compra, acceptades expressament les “Condicions generals de compra”, i seleccionat el mitjà de pagament, l'usuari, haurà de prémer sobre el botó “realitzar la comanda”, confirmant la seva compra.

En el resum final de compra figurarà, per tant, el preu del producte (impostos inclosos), apareixent en pantalla l'import total de la compra efectuada i la franja horària determinada pel client i la descripció dels productes adquirits. El pagament s'efectuarà al lliurament del producte, que podrà ser en efectiu o mitjançant targeta. El servei de lliurament dels productes adquirits és gratuït. L'import mínim de la primera comanda ha de ser de 30€. L'import mínim de les successives comandes ha de ser de 15€.

Al facilitar-nos les seves dades declara que Vostè és titular dels mateixos sent l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes en el procés de compra. Si incompleix aquesta obligació quedarà sota la seva responsabilitat el respondre dels possibles danys i perjudicis que és puguin produir a bofrost* S.A.U.

Els productes que és trobin en oferta apareixeran marcats i identificats com a tals, sent efectiu el seu termini de validesa mentre apareguin en pantalla o aquell que s'indiqui.

Prèviament a confirmar la seva petició disposarà de la visualització de totes els dades facilitades i articles adquirits. Amb això disposa de la possibilitat de corregir errors en els dades introduïdes i articles seleccionats. Una vegada verificats els mateixos podrà acceptar l'operació de compra, prèvia acceptació expressa de les condicions generals de compra, havent de guardar-les als efectes oportuns. No obstant això, aquestes condicions podran ser consultades en tot moment, mitjançant l'enllaç permanent habilitat en la web al costat de l'avís legal i la política de privacitat.

L'enviament del formulari de petició del producte activant el botó “confirmar la meva comanda” implica que l'usuari ha llegit i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació, i si escau, les particulars, si els hi hagués.

Efectuada la compra, li recordem que en un termini no superior a 24 hores, rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb tots els detalls, incloses les presents condicions generals de compra, que podreu descarregar de nou en l'enllaç habilitat a aquest efecte.

Els contractes seran formalitzats en llengua catalana o castellana. Així mateix, el document electrònic en què es formalitzi el contracte serà arxivat durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable, a l'efecte d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals per motius legals imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

5.- Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats al Portal www.bofrost.es, inclouen tots els impostos repercutibles sobre ells. El preu mostrat és preu total de venda.

6.- Forma de pagament

La forma de pagament disposada per als clients, queda determinada en el document en el qual es formalitza la compra (factura), que podrà ser en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit al lliurament del producte.

Política de seguretat en les plataformes de pagament: bofrost* ha establert els mitjans tècnics per a protegir les seves plataformes digitals, sobre la base de l'evolució de les solucions tecnològiques actuals. Comptem amb el protocol SSL activat en tots els nostres dominis online, garantint la confidencialitat en les telecomunicacions entre els nostres clients i l'empresa.

En cas que el mètode de pagament escollit sigui targeta de crèdit, l'informem dels següents aspectes tècnics:

  • Comptem amb la plataforma segura Redirect, acceptant tota classe de targeta de dèbit, crèdit, consum o empreses. Visa, Mastercard, Euro 6000, American Express, CUP, JCB, DINERS...
  • Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer).
  • Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
  • Les dades sobre la seva targeta bancària no seran enregistrades per bofrost*. En seleccionar aquest tipus de pagament us redirigim a la passarel·la de La Caixa per a retornar al nostre lloc una vegada efectuat el pagament, per la qual cosa s'efectua a la passarel·la de La Caixa de manera segura

7.- Termini de lliurament

El lliurament es realitzarà en la data acordada amb el client en l'adreça indicada pel mateix en el formulari de compra, no obstant això, aquest termini mai serà superior a 30 dies naturals a excepció d'aquells productes que per les seves especials característiques de fabricació i distribució necessitin un termini superior a l'indicat, quedant prèviament informat el client. En aquests casos ens posarem en contacte amb Vostè per informar-li sobre els terminis de lliurament. El venedor no es responsabilitzarà de les absències del seu domicili que impedeixin el lliurament, en aquest cas es deixarà un document en el qual se li informarà de la visita realitzada indicant a més que s'intentarà de nou el lliurament després de contactar amb el client. Tampoc es responsabilitzarà quan la comanda no pugui lliurar-se a causa d'error o inexactitud en les dades introduïdes pel client, per la qual cosa es contactarà amb el mateix a l'efecte d'esmenar l'error. Solucionades les incidències exposades, es procedirà al lliurament del producte adquirit.

El titular accepta, com a seva pròpia, la signatura de qualsevol persona, que en el seu nom, i en domicili indicat pel client, rebi les mercaderies.

bofrost* S.A.U. no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics que puguin existir al portal, no obstant això actuarà a tot moment amb la diligència necessària per detectar qualsevol tipus d'error tipogràfic que pogués existir en les característiques, preus, etc. dels seus productes, procedint a esmenar immediatament aquest error.

8.- Obligacions del Client

El Client de www.bofrost.es es compromet a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre. Alhora que es compromet a mantenir-les actualitzades bé a través del compte obert en el portal, bé posant-se en contacte amb bofrost* SAU per qualsevol de les vies indicades en les presents.

bofrost* S.A.U., no es fa responsable dels problemes o incompliments que poguessin sorgir, com a conseqüència de la desactualització o dades errònies del client.

Totes les gestions efectuades per bofrost* SAU es realitzaran, en tot moment, sobre la base de la informació facilitada pel client, que haurà de col·laborar en quants aclariments o gestions siguin necessàries per al correcte funcionament del servei.

9.- Excepció a la devolució de productes

Degut a que els productes alimentaris oferts per bofrost* són peribles i a més necessiten continuïtat en la cadena de fred, el client ha de comprovar prèviament a la signatura de l'albarà de lliurament i/o factura proporcionada pel venedor, que el producte està en condicions òptimes per al consum i que la informació corresponent a la data de caducitat del producte, té una data posterior suficient a la del lliurament del mateix per part del venedor. Una vegada signat l'albarà i/o factura conforme amb el lliurament, no s'admetran devolucions d'aquests productes per cap causa, en tractar-se de béns que per la seva naturalesa sigui impossible la seva devolució, o que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, conforme a l'establert en l'art. 103 d) i f) del Reial decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en tractar-se de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, a més de ser béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

10.- Garantia legal

En el supòsit de falta de conformitat dels productes amb el contracte, el client haurà de posar-ho en coneixement de bofrost*, S.A.U. a fi de procedir a la seva substitució o reemborsament en els termes legalment establerts.

No obstant això, en tractar-se de productes peribles, serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades en el propi envàs, a més d'observar la data de caducitat, conservant en qualsevol cas el justificant de compra.

11.- Notificació i contacte

Qualsevol notificació o comunicació que puguin efectuar-se entre les parts, en relació amb aquestes Condicions Generals de Contractació, hauran de realitzar-se per escrit, enviades per correus ordinaris i rebuts al domicili de la nostra entitat, o bé per correu electrònic de contacte intercanviat entre elles.

12.- Gestió de queixes i reclamacions

Per a qualsevol aclariment, suggeriment, queixa o reclamació podrà dirigir-se al nostre servei d'atenció al client pels següents mitjans, on atendrem la seva petició.

Adreça postal: Avda. Ronda de los Tejares, número 32, escalera E, 1º 1ª (CP 14008) Córdoba

Adreça de correu electrònic: servicioalcliente@bofrost.es

Número de telèfon: 900 87 87 77

Web: www.bofrost.es prement sobre l'opció “Atenció al Client” o directament sobre el formulari “Consultes i Suggeriments”

Així mateix, disposem de les Fulles de Reclamacions a la disposició dels consumidors i usuaris. Pots sol·licitar-les trucant al telèfon 900 87 87 77 o a través de qualsevol de les adreces indicades anteriorment.

L'informem que en cas de presentar queixa o reclamació se li assignarà una clau identificativa i un justificant per escrit que se li remetrà a través del mitjà de contacte per vostè determinat, deixant constància de la queixa o reclamació per vostè presentada.

bofrost* SAU, donarà resposta a la seva queixa o reclamació com més aviat millor i en tot cas en el termini màxim d'un mes des de la presentació d'aquesta. En cas que la teva sol·licitud no sigui resolta satisfactòriament, podràs acudir a la jurisdicció ordinària o tramitar la teva reclamació a través del lloc web http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d'accés per a la resolució extrajudicial.

13.- Legislació i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals de Contractació es regeixen per les lleis espanyoles.

En cas de litigi, les parts contractants se sotmetran als Jutjats i Tribunals que corresponguin al domicili del client.